TIM

PREDSJEDNIK NAUČNOG ODBORA I SKUPŠTINE CENTRA ZA BEZBJEDNOSNA, SOCIOLOŠKA I KRIMINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA CRNE GORE “DEFENDOLOGIJA” – NIKŠIĆ

mr sc Slavko Milić

 

Rođen je 03.09.1977 godine u Nikšiću, Osnovnu školu završio je u Ozrinićima, Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, magistrirao je na Fakultetu za državne i evropske studije u oblasti javnog prava, odbranivši uspješno magistarsku tezu na temu: „Javno-pravna ovlašćenja u oblasti drumskog saobraćaja“ 2011. godine, 208 str, ocjenom 10. Magistrirao je i na Filozofskom fakultetu u Nikšiću u oblasti Pedagogije, odbranivši magistarsku tezu na temu:” Maloljetnička delinkvencija i slobodno vrijeme učenika srednje škole sa problemima u ponašanju – problemi i perspektive”, 2021. godine, str. 167, ocjena 10.  Trenutno je doktorand na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu – uža javnopravna naučna oblast. Do sada je koautor 6 publikacija, 40 naučno-stručnih radova iz oblasti prava, kriminologije i policijskog prava. Zaposlen je u MUP Crne Gore kao Viši policijski inspektor prve klase za unutrašnju kontrolu policije a bio je dugogodišnji rukovodilac Odjeljenja za suzbijanje nasilja u porodici i maloljetničke delinkvencije. Posrednik je u krivičnim i građanskim, porodičnim sporovima (licenca Ministarstva pravde) i Porodični savjetnik (Unicef).

Predsjednik je Defendologija centra Crne Gore od njenog osnivanja (2012 godine), Glavni i odgovorni urednik časopisa “Defendologija MNE”, Član redakcionog odbora časopisa „Ekonomska misao“ i časopisa “Defendologija” iz Banja Luke kao i član Recenzentskog i Naučnog odbora u više objavljenih Zbornika radova sa naučnih skupova u zemljama okruženja.  Realizovao je brojne ekspertske poslove za OSCE, UNICEF, CARE INTERNATIONAL, CRI, SOS PG, Opštinu Budva i druge.

Počasni predsjednik Defendologija centra Crne Gore i predsjednik Evropskog defendologija centra sa sjedištem u Banjoj Luci

Prof.dr. Duško Vejnović

download  

Prof. dr Duško Vejnović rođen je 16.01. 1961.  godine u Sokolištu, opština Novi Grad (ranije Bosanski Novi) gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu završio je u Sisku, a Fakultet političkih nauka redovno je završio 1985. godine u Zagrebu. Iste godine i na istom fakultetu kao završeni student sa visokim prosjekom ocjena upisao je postdiplomske studije, uspješno ih završio, obranio magistarsku tezu 1988. godine i stekao stručni naziv magistar političkih nauka. Doktorirao je 2000. godine i stekao akademski naziv doktora socioloških nauka.

Predsjednik je Udrugženja nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik je Defendologija centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja od 03.01. 1997 godine; glavni i odgovorni urednik je teorijsko-stručnog časopisa »Defendologija« za pitanja zaštite, bezbjednosti, obrane, obrazovanja, obuke i osposobljavanja; član je redakcije časopisa Policijske akademije Beograd «Nauka – bezbjednost – policija», član je redakcije časopisa Savremeni sport, Centra za sport iz Banja Luke, urednik je preko pedeset knjiga i dvadeset šest brojeva časopisa Defendologija koje je izdalo Udruženje defendologa Republike Srpske (kasnije, od 2007. godine Defendologija centar za sigurnosna, sociološka i kriminološka istraživanja), a takođe je urednik i recenzent preko dvadeset knjiga iz područja sociologije, politikologije, etike, Defendologija, itd. Do sada je objavio petnaest knjiga i prekopedeset znanstvenih i stručnih radova. U svom radu pretežno se bavi pitanjima sociologije, sociologije sporta, sociologije politike, sociologije kulture, sociologije sigurnosti, poslovne kulture i etike, zaštite, sigurnosti, obrane, Defendologija, vojske, policije, organizovanog kriminala, terorizma, civilnog društva, demokratije, države, nevladinih organizacija, političkom kulturom, dijalogom, tolerancijom i drugim aktualnim društvenim pitanjima. Kroz višedecinijsko radno iskustvo istaknuti je stručni, naučni i javni djelatnik. Oženjen je i ima jedno dijete.

Direktorica Devnog centra za djecu i porodicu “Defendologija” 

JELENA MILIĆ,  Defendologija centar

 

 

 

 

 

Članica 

LJUBICA DURUTOVIĆ, Socijalna radnica CSR Nikšić

download (1)

Jedna od naistaknutijih socijalnih radnika u Crnoj Gori i šire, profesionalna persona sa dragocjenim iskustvom u oblasti dječje i socijalne zaštite i velika humanistkinja. Svoje profesionalno radno iskustvo obogaćivala je brojnim edukacijama i seminarima, tako da je u lokalnoj zajednici prepoznata kao profesionalac koji ima razumijevanje i ruku pomoći za najugroženije društvene  grupe. Diplomirala je socijalni rad na Univerzitetu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, majka je troje izuzetno uspješne djece. Medijator je u krivičnim i građanskim sporovima (Ministarstvo pravde) i porodični savjetnik (Unicef).

Članica:

mr  sc MIRJANA POPOVIĆ, Zavod za dječju i socijalnu zaštitu

Mirjana-Popovic

Član:

okvir

Prof.  dr  VESELIN MIĆANOVIĆ, Filozofski fakultet u Nikšiću

Veselin Mićanović, rođen 5. januara 1976. godine u Boričju, Plužine. Osnovnu i srednju (elektro-tehničku) školu završio u Nikšiću. Diplomirao 1998. god. na  Filozofskom fakultetu u Nikšiću, nastavni smjer za obrazovanje učitelja s prosječnom ocjenom 9,18.

Završio postdiplomske (magistarske) studije, smjer – metodika nastave matematike, 2003. god. na Učiteljskom fakultetu u Somboru (Univerzitet u Novom Sadu) odbranivši magistarski rad pod nazivom“Modeli diferencirane obrade jednačina u početnoj nastavi matematike”.

Doktorske studije izoblasti metodike nastave  matematike završio 2008. god. na Prirodno-matematičkom fakultetu Novom Sadu odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom“Primenaračunara u početnoj nastavi matematike”.

Radio u OŠ “Luka Simonović” u Nikšiću od 1998 do 2010. god.

Biran u zvanje docenta 2010. godine  na UniverzitetuCrne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću, Studijski program iza obrazovanje učitelja i predškolsko vaspitanje. Za Vanrednog profesora izabran je 2016 godine.  Izvodi nastavu iz:

 • Metodike nastave matematike III
 • Metodike nastave matematike IV
 • Metodike usvajanja početnih matematičkih pojmova I
 • Metodike usvajanja početnih matematičkih pojmova II

okvir

Dr. med. DRAGICA MINIĆ

JU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ

Počasni član:

okvir

PROF. DR MIHAJLO MIJANOVIĆ 

UIVERZITET REPUBLIKE SRPSKE – BANJA LUKA

Mihajlo Mijanović je rođen 3. oktobra 1948. godine u Ulogu, a 1971. je završio Fakultet sporta u Sarajevu. Magistrirao je u Zagrebu 1976, a sedam godina kasnije u istom gradu je stekao zvanje doktora nauka prirodoslovskih nauka iz oblasti kineziologije.

Portparol udruženja: 

okvir

NADICA KNEŽEVIĆ

MINISTARSTVO TURIZMA CRNE GORE

Članica Kluba Mladih defendologa

Slavica Milić

images

 Slavica (Branislava) Milić rođena je 1986. godine u Nikšiću. Osnovnu školu „Milija Nikčević“ završila je u Kličevu, a nakon toga Gimnaziju „Stojan Cerović“, društveno-jezičkog smjera. Studije je nastavila 2005. godine na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, gdje završava opšte osnovne studije turističkog menadžmenta, specijalističke studije sa fokusom na održivi razvoj i turizam, i magistarske studije sa usmjerenjem na uslužni marketing. Školovanje je kasnije dopunila kraćim programima usavršavanja na Državnom Univerzitetu „A.S. Puškin“ u Moskvi i u sklopu programa Ted Rogers School for Hospitality and Management, Univerziteta Ryerson iz Kanade.

Nakon iskustva u sferi marketinga i upravljanja preduzećem u investicionoj agenciji „Nevjesta Jadrana“ u Kotoru, radila je u međunarodnoj školi „Knightsbridge Schools International Montenegro“ kao menadžer marketinga i portparol za odnose sa javnošću. Trenutno je zaposlena na projektu egipatsko-švajcarskog Oraskoma i Vlade Crne Gore, kompleksu „Luštica Bay“, najvećem investicionom projektu u Crnoj Gori, gdje radi kao izvšni menadžer u marketingu. Tečno govori engleski, ruski, italijanski i španski jezik, a sporazumijeva se i na francuskom i njemačkom

Stručna saradnica za oblast Trgovine ljudima

mr sci Sonja Perišić – Bigović

Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima

okvir

Rodjena je 18. 07. 1979. godine u Podgorici gdje je završila osnovnu i srednju Ekonomsku školu. Diplomirala je na filozofskom fakultetu u Nikšiću i stekla zvanje profesora istrije i geografije. Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka- smjer evropske i evroatlanske integracije, na temu „Implementacija antikoriupcijske politike u Crnoj Gori sa fokusom na prevenciju i transparentnost mjera“ kod prof. Dr. Gordane Djurović

 • Licencirani trener od strane Uprave za kadrove
 • Licencirana od strane Zavoda za socijalnu I dječju zaštitu kao trener za oblast borbe protiv trgovine djecom, prisilnog prosjačenja I rane udaje
 • Sertifikovana za prenosenje znanja o trgovini djecom od strane policijske Akademije ILEA sa sjedistem u Budinpešti
 • Obučena za poseban rad sa djecom žrtvama trgovine ljudima od strane Francuske piolicije
 • Koordinator na izradi strateških dokumenata države u odnosu na borbu protiv trgovine ljudima,
 • Autor programa obuke za predstavnike institucija na planu borbe protiv trgovine ljudima, djecom, ranih ugovorenih brakova, radne eksploatacije i drugih oblika izvrsenja ovog krivicnog djela kod Uprave za kadrove; Zaposlenja koja je obavljala: 2004 – 2006 srednja Građevinski geodetska škola Ing „Marko Radević ” u Podgorici – profesor istrije i geografije;  2006 – 2008 srednja  Ekonomska škola „Mirko Vešović u Podgorici –profesor istorije i geografije 2008 –Generalni sekretarijat Vlade, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima- Samostalni savjetnik I
 • Odlukom Vlade CG imenovana kao zamjenik predsjedinka Radne grupe za izradu i praćenje strateških dokumenata države za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori;
 • Odlukom Vlade Crne Gore imenovana kao član  Radne grupe za pripremanje pregovaračkih pozicija Crne Gore za poglavlje 24
 • Angažovana kao ekspert MO OSCE za izradu maping analize za stanje na polju borbe protiv ranih ugovorenih brakova u Crnoj Gori;
 • učestvovala u radu  Međuresaorske radne grupe za praćenje i sprovođenje preporuka iz MAPA.-a (Akcioni plan za individualno partnerstvo za članstvo Crne Gore u NATO),
 • Sprovela je istraživanje nivoa znanja učeničke populacije o fenomenu trgovine ljudima u cilju prvencije i angažovana u izradi tematskog priručnika u kome će biti analizirani rezultati pomenutog istraživanja
 • Radila kao autor programa stručnog usavršavanja nastavnika i angažovana kao koordinator za sprovođenje tog programa u okviru cijelog projekta za podizanje svijesti učeničke populacije od pojave trgovine ljudima (čiji je autor), koji finansira MO UNICEF;
 • Bila član Radnog tima za sprovođenje programa prevencije trgovine ljudima, koji  u okviru projekta za srednje škole u trajanju od dvije godine Kancelarija sprovodila u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije –IOM.
 • Imenovana kao koordinator projekta „integrisanje principa prevencije u obrazovni sistem Crne Gore“, finansiran od strane MO UNICEF u saradnji sa Ministarstvom prosvjete;
 • Angažovana kao trener Zavoda za školstvo u dijeslu stručnog usavršavanja nastavnika o najboljim metodama prenošenja znanja o borbi protiv trgovine djecom;
 • Angažovana kao trener za obuku predstavnika institucijaa o sprelavanju trgovine djecom, prisilnog prosjačenje i ranih ugovorenih brakova;
 • U više navrata angažovana kao predavač u Upravi za kadrove Crne Gore,
 • Realizovala više treninga za trenere za borbu protiv trgovine djecom za lidere iz romske zajednice u organizaciji Save the children i NVO Forum MNE;
 • Više puta angažovana od starne MO IOM – a kao predavač ciljnim grupama na temu borbe protiv trgovine ljudima,
 • Sprovodila monitoring za sprovođenje projekta“Kodeksa ponašanja za zaštitu malolčjetnika od seksualne edsploatacije u putovanjima i turizmu“, koji se sprovodi u okviru projekta pod nazivom „Saradnja javnog i privatnog sektora u borbi protiv trgovine ljudima“.
 • Učestvovala kao član delegacije Crne Gore prilikom odbrane izvještaja o stanju dječijih prava u Crnoj Gori kod Komiteta UN za prava djeteta u Ženevi.

3040total visits,4visits today