Dnevni centar za djecu i porodicu

WEB SAJT:
DNEVNI CENTAR – WEB STRANICA

Opis usluge:

Dnevni centar za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku da to postanu „Defendologija“ počeo je sa radom 01.05.2017. godine. Svrha Dnevnog centra je doprinos obezbjeđivanju što potpunijeg ostvarivanja prava djece izložene raznim vidovima radne eksploatacije, nasilju, nekom drugom vidu eksploatacije, ili djece u riziku da postanu djeca ulice. Pored koordinatora, u Dnevnom centru je zaposleno i stručno osoblje – psiholog i socijalna radnica. Takođe, angažovano je i terenski radnik i 5 volontera. Usluge koje su dostupne:

 • obrok,
 • tuširanje i dobijanje čiste odjeće,
 • usluga pranja veša,
 • školski pribor za djecu,
 • radionice sa djecom (edukativne, kreativne, manipulativne, bonton i higijena, teme od značaja),
 • radionice sa roditeljima (opismenjavanje, teme od značaja),
 • psihosocijalna podrška i savjetodavni rad sa djecom i roditeljima,
 • terenski rad,
 • posredovanje između korisnika i institucija,
 • pravna pomoć.

Ciljna grupa

Djeca koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku da to postanu i njihove porodice, djeca sa problemima u ponašanju i učenju i sva druga djeca.

Partnerstva: 

 • Centar za romske inicijative,
 • Sekretarijat za kulturu, sport mlade i socijalno staranje -Opština Nikšić
 • MUP CB Nikšić
 • CSR Nikšić i  drugi

Način finansiranja

 • Donatorska sredastva – međunarodna organizacija Save the children

Centar za bezbjdnosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“ u saradnji sa Centrom za romske inicijative iz Nikšića uz finansijsku podršku FAKT-a (Fond za aktivno građanstvo) su od 15. maja 2014 godine počeli sa realizacijom projekta „„Svratište za djecu ugroženu eksploatacijom od prosječenja“ u okviru “De facto Equal”, podržan kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
FAKT

download  Save the Children za BiH, Srbiju i Crnu Goru

download (3)

INFORMACIJE O PROJEKTU:
Projekat je rezultat težnji Defendologija centra da se eksploatacija djece svih oblika svede na najmanju moguću mjeru. Svratište je kancelarija u kojoj djeca ugrožena prosjačenjem i dovedena u rizik da to budu, UVIJEK mogu potražiti pomoć i dobiti zaštitu. Defendologija centar će preduzimati sve one radnje koje su neophodne kako bi se djeca zaštitila od iskorišćavanja i bila lišena brojnih opasnosti koje ih čekaju na ulici.
Na ovoj stranici možete biti informisani o svim relevantnim aktivnostima.

Ulica nije moj domNakon završetka projekta 15.12.2014 godine Defendologija centar će kroz sekciju “Klub mladih defendologa” nastaviti da pomaže, okuplja, upućuje djecu i njihove roditelje i ukazuje im na brojne opasnosti od eksploatacije prosjačenjem.

Ciljna grupa : su svi akteri sistema koji su od značaja za uspješno sprečavanje ekspoloatacije od prosjačenja na lokalnom nivou u Nikšiću. (CSR Nikšić, Uprava policije, NVO koje se bave ovom oblašću, romske i egipćanske organizacije civilnog društva, lokalna samouprava, naučne organizacije i drugi akteri).

Problem i njegove dimenzije: : Defendologija centar je prvo počeo da se bavi analizom i stručnim posmatranjem i istraživanjem ove oblasti. Vrlo brzo shvatili smo da se djecom ugroženom eksploatacijom u crnogorskom društvu skoro niko ne bavi. Ova djeca najčešće su iz populacije roma i egipćana. Članovi defendološkog centra su kao i brojni drugi građani svjedoci prosjačenja na javnim mjestima, prometnim ulicama, trgovima, trgovačkim objektima, vjerskim objektima i terasama ugostiteljskih objekata. U Nikšiću na ulicama milostinju najčešće traže djeca, žene sa sobom vode djecu kako bi kod građana izazvale sažaljenje. Prema zapažanjima članova ovog centra problem prosjačenja je aktuelan tokom cijele godine ali povećava se tokom državnih i vjerskih praznika, svadbi i za vrijeme turističke sezone. U obavljenim razgovorima sa djecom dolazi se do saznanja da su djeca primorana da prose i da određenu količinu dobijene milostinje odnose svojim roditeljima. Takođe, zabrinjavajuća je činjenica da ova djeca uglavnom ne pohađaju redovni (obavezni) školski sistem, nemaju zdravstveno osiguranje, nemaju regulisan građansko-pravni status i kao takva odrastaju u jednom vrlo neprijateljskom okruženju. Vrlo često su predmet izrugivanja, sitnijih fizičkih napada od punoljetnih lica, a mogu postati i žrtve trgovine ljudima i drugim oblicima kriminalnih delikata. Njihova sudbina je neizvjesna, često mogu postati predmet seksualne eksploatacije, ekonomskog iskorišćavanja, podpadanja pod ropski položaj a moraju se povinovati negativnim “pravilima ulice”.

Svratište za djecu ugroženu eksploatacijom od prosjačenja
Logo  Svratišta

Pozivamo sve zainteresovane ljude, privatnike i preduzeća da nas kontaktiraju i skromnim doprinosom pomognu rad “SVRATIŠTA”.
Naš žiro račun je: 550-13604-11 PIB 02887142

WEB: WEB STRANICA DNEVNOG CENTRA

djeca  

 Kontekst gost mr Slavko Milic

2552total visits,1visits today